Zadávanie podkladov do tlače

Odporúčaný software:

 • Pre úpravy bitmap: Adobe Photoshop
 • Pre tvorbu vektorovej grafiky: Adobe Illustrator, CorelDraw
 • Pre zalomenie: Adobe InDesign
 • Pre tvorbu PDF: Adobe Acrobat Destiller od verzie 4

Za úplne nevhodné považujeme tvorbu podkladov pre tlač v programoch: MS Office (Word, PowerPoint apod.), OpenOffice a ďalších kancelárskych balíkoch.

V prípade, že v našej spoločnosti tlačíte prvýkrát, navrhujeme najskôr uskutočniť skúšku spracovania Vašich digitálnych dát.

Formát dodaných dát

Súbory vo formáte PDF, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 • PDF kompozitné, verzia 1.4 PDF/X-1a (ISO štandard)
 • CMYK (prípadne CMYK + priame farby napr. Pantone)
 • 300 DPI u farebných, 1200 DPI u čiernobielych rozlíšene obrázkov – optimálne
 • v prípade, že tlač je až po okraj stránky, musí mať PDF spadávku min. 3 mm z každej strany texty a grafické objekty musia byť vzdialené od zóny orezu minimálne 2,5 mm, v prípade, že niektoré objekty majú zasahovať až po okraj, je nutné zabezpečiť tzv. spadávku (presah objektov a grafiky) za orez aspoň 3 mm + naznačenie orezových značiek, ktoré nezasahujú do spadávky
 • ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku vypnúť (nepriradiť)
 • všetky fonty, (nastavenie: All Fonts Embed) v PDF súbore musia byť vložené
 • OVERPRINT – v súbore musia byť správne nastavené pretlače

Stručný návod na tlačové pdf na stránke detepe.sk

Dodávanie podkladov na tlač

 • Digitálne dáta prijímame na riadne čitateľných prenosných médiách (CD, DVD, FlashDISK) alebo cez FTP server (prístup na vyžiadanie).
 • Spolu s dátami je vždy treba zaslať avízo o odoslaných súboroch na e-mail.
 • Dáta dodané zákazníkom podrobí zhotoviteľ technickej kontrole a bude ich považovať za korektné pre výrobu. Zodpovednosť za korektnosť dodaných dát preberá zákazník. V prípade, že zákazník písomne na objednávke požaduje odsúhlasenie zripovaných dát, alebo dodaných plotrov, zhotoviteľ zašle zripované dáta zákazníkovi na odsúhlasenie. Odsúhlasenie zripovaných dát uskutoční zákazník vždy písomnou formou (emailom) na adresu dvorcak@tlaciarenbardejov.sk a súčasne príslušnému obchodnému zástupcovi spoločnosti TB-Tlačiareň Bardejov, spol.s r.o. na jeho e-mailovú adresu.
 • V prípade, ak sú všetky dáta schválené, t.j. tlačiarňou spracovateľné a klient chce zrealizovať ešte ďalšiu zmenu, je povinný o tom tlačiareň informovať ešte pred jej realizáciou písomne na adresu dvorcak@tlaciarenbardejov.sk, ako aj svojho obchodného zástupcu TB-Tlačiareň Bardejov, spol.s r.o. dodať opravené alebo nové súbory.

Dôležité upozornenie pre zákazníkov

Zákazník si je plne vedomý, že porušením týchto podmienok pre dodanie dát na tlač, alebo oneskorením zadania, preberá plnú zodpovednosť za prípadný nepodarok vo výrobe, ktorý s týmto porušením priamo súvisí, poprípade mu môžu byť vyčíslené náklady, ktoré súvisia s opravou nesprávne zadaných dát a môže byť posunutý dohodnutý termín expedície.

Pripravili sme praktickú kalkulačku hmotnosti tlače, ktorá vám pomôže zistiť váhu zákazky a k nej aj prirátať váhu balenia.