Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Tlačiareň Bardejov, s.r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 45 01 89, IČ DPH: SK2020026657, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 10667/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v spojení so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách spracovávala e-mailovú adresu a meno.
 2. E-mailová adresa a meno budú spracované s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznamov.
 3. Súhlas udeľujete na spracovanie počas 3 rokov, a to s cieľom zasielania obchodných oznamov, pokiaľ toto obdobie nepredĺžite.
 4. Spracovanie osobných údajov robí Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
  1. Poskytovateľ softvéru Mailchimp, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  2. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti Prevádzkovateľ nevyužíva.
 5. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznamov.
 6. Máte právo kedykoľvek vyžadovať:
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť Tlačiareň Bardejov, s.r.o. výmaz urobí, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však spôsobí zastavenie zasielania obchodných oznamov,
 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov